FORGOT YOUR DETAILS?

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO
www.ugory.eu

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.ugory.eu. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu internetowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malkow  z siedzibą w  Zakopanem 34-500 , ul. Droga na Antałówkę 14, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: , REGON: , telefon kontaktowy: +48 888 122 309, poczta elektroniczna: biuro@ugory.eu.
4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Serwisu internetowego (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Serwisu).
6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z u.o.d.o.
7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Serwisie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Usługi do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Usługę oraz za niego zapłacić.
10. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
11. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.

 

§ 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Dane osobowe Klientów Serwisu internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności Serwisu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia (rezerwacji), danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.
2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
a) złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego,
j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g) numer telefonu.
6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Serwisie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz login (e-mail) i hasło.
8. W ramach Serwisu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu internetowego.
10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu internetowego:
1. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w Serwisie internetowym- w przypadku Klienta korzystającego w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwisu internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego.
13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. zenbox sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa), KRS: 0000414281, NIP: 9492191021- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis.
14. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Serwisu internetowego:
1. Kod śledzenia Google Analytics,
2. Pixel Facebooka
- w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu, monitoringu działań Użytkowników oraz podejmowania działań marketingowych.

 

§ 3
Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować Klientów w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
4. Każda zmiana Polityka prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

 

 

TOP