Regulamin Wyciągu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z WYCIĄGU I TRAS ZJAZDOWYCH

NA STOKU PARDAŁÓWKA – UGORY

OGÓLNE ZSADY PRZEBYWANIA NA STOKU

1. Stokiem narciarskim PARDAŁÓWKA – UGORY administruje

Firma GM INWEST Sp. J.

2. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod

opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.

3. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod

opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.

4. Stok przeznaczony jest do zjazdów, narciarskich, snowboardowych.

Niniejszy regulamin określa zasady, jakie powinny przestrzegać

osoby korzystające ze stoku w celu zapewnienia pełnego

bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na stoku.

5. Na stoku nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem

alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Wszystkie osoby przebywające na stoku zobowiązane są do

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się

do poleceń pracowników Firmy GM INWEST Sp. J.., jak również

do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

7. Na terenie stoku zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

zażywania substancji odurzających.

8. Firma GM INWEST Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za szkody

powstałe za przyczyną osób przebywających na terenie stoku.

9. Wstęp na teren stoku równoznaczny jest z akceptacją postanowień

niniejszego regulaminu.

10. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu

odpowiedzialni są pracownicy GM INWEST Sp. J. W przypadku

trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie

służby porządkowe (straż miejska, policja).

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH ZJAZDOWYCH

1. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem

„narciarz” dotyczą zarówno narciarzy, jak też snowboardzistów.

2. Na terenie stoku znajdują się 2 trasy zjazdowe:

– trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 1

– trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 2

3. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie

stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.

4. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich

umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków

atmosferycznych.

5. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością

wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać

narciarzowi jadącemu przed nim.

6. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w

takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody

ruchu.

7. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc

w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla

siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym,

nawet chwilowym zatrzymaniu.

8. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach

zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.

9. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy,

a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo

dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.

3. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich

ustawionych na trasach.

3. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien

poszkodowanemu służyć pomocą.

10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy

świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po

wyznaczonych trasach narciarskich.

12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu

oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się

spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich,

siatki, znaki, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy

posiadają ważny karnet lub bilet na wjazd wyciągiem oraz zapoznali

się z poniższymi „zasadami zachowania na wyciągu orczykowym”.

Karnety i bilety można zakupić w stoisku przy wejściu na wyciąg.

2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem

poinformować o tym obsługę.

3. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające

podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.

4. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem

alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko w stacji dolnej.

W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy

i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką zbliżający się drążek

orczyka w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

6. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

7. Na jednym orczyku może jechać tylko jedna osoba.

8. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.

9. Podczas wjazdu zabrania się:

• zbaczania z wyznaczonej trasy, "slalomowania",

• chwytania na trasie pustych orczyków,

• używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem,

• jazdy z drążkiem orczyka trzymanym w rękach lub przy pomocy

kijów narciarskich,

• innych niebezpiecznych zachowań.

10. Przy wjeździe do strefy wysiadania należy wyjąć „talerzyk”

z pomiędzy nóg, a następnie poczekać, aż orczyk minie koło zwrotne

i zwinie linkę. Po jej zwinięciu puścić drążek orczyka. Prosimy

stosować się do wskazówek obsługi.

11. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie

wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.

12. W strefie wysiadania zabrania się:

• rzucania orczykiem bądź jego "rozkołysania",

• zatrzymywania się w miejscu wysiadania,

• kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.

14. Przy wysiadaniu należy opuścić strefę wysiadania w nakazanym

kierunku.

15. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w

inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania

z wyciągu.

Firma GM INWEST Zakopane