FORGOT YOUR DETAILS?

OGÓLNE ZSADY PRZEBYWANIA NA STOKU

 1. Stokiem narciarskim PARDAŁÓWKA – UGORY  administruje Firma Malkow

 2. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność. 

 3. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność. 

 4. Stok przeznaczony jest do zjazdów, narciarskich, snowboardowych. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie powinny przestrzegać osoby korzystające ze stoku w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na stoku.

 5. Na stoku nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 6. Wszystkie osoby przebywające na stoku zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników Firmy Malkow , jak również do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 7. Na terenie stoku zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.

 8. Firma Malkow nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe za przyczyną osób przebywających na terenie stoku.

 9. Wstęp na teren stoku równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 10. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy Firmy Malkow. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (straż miejska, policja).

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH ZJAZDOWYCH

 1. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy, jak też snowboardzistów.

 2. Na terenie stoku znajdują się 2 trasy zjazdowe:

- trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 1

- trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego) nr 2

 1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.

 2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.

 3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.

 4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.

 5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.

 6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.

 7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy,
  a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.

 1. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na  trasach.

 1. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć   pomocą.

 2. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 3. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.

 4. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

 1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy posiadają ważny karnet lub bilet na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się z poniższymi „zasadami zachowania na wyciągu orczykowym”. Karnety i bilety można zakupić w stoisku przy wejściu na wyciąg.

 2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem poinformować o tym obsługę.

 1. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające
        podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.

 2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem
        alkoholu lub innych środków odurzających.

 3. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko w stacji dolnej.
        W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy
          i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką zbliżający się drążek
          orczyka w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

 4. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

 5. Na jednym orczyku może jechać tylko jedna osoba.

 6. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.

 7. Podczas wjazdu zabrania się:

 • zbaczania z wyznaczonej trasy, "slalomowania",

 • chwytania na trasie pustych orczyków,

 • używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem,

 • jazdy z drążkiem orczyka trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich,

 • innych niebezpiecznych zachowań.

 1. Przy wjeździe do strefy wysiadania należy wyjąć „talerzyk”
  z pomiędzy nóg, a następnie poczekać, aż orczyk minie koło zwrotne
  i zwinie linkę. Po jej zwinięciu puścić drążek orczyka. Prosimy stosować się do wskazówek obsługi.

 2. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.

 3. W strefie wysiadania zabrania się:

 • rzucania orczykiem bądź jego "rozkołysania",

 • zatrzymywania się w miejscu wysiadania,

 • kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.

 1. Przy wysiadaniu należy opuścić strefę wysiadania w nakazanym kierunku.

 2. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania
  z wyciągu.

TOP